MENU
Aula_close Layer 1

Skolelederens spalte

                                                                       Nyt fra Allan E. Feldskou

                                                                                Skoleleder på Abildgårdskolen

Billede af Allan E. Feldskou

 

                                                                                                              3. jan. 2020

Kære forældre.                                                                                    

GODT NYTÅR.

Vi er påbegyndt et nyt årti og der kommer til at ske mange ændringer i Vollsmose i 2020 og frem.

Arbejdet med at åbne området mere op og etablere sivegader er påbegyndt. Kommunen og boligforeningerne arbejder med hele omdannelsen af bydelen og der holdes INFO møder med de beboere det berører.

På skoleområdet er det især forslaget om sammenlægning af H.C. Andersen skolen og Abildgårdskolen der optager os. Forslaget har været i høring og jeg vil i det efterfølgende orientere om hvad vi fra Abildgårdskolens side har udtalt:

Med udsigten til at begge skoler i Vollsmose i de kommende år vil indskrive markant færre elever, dels på grund af distrikternes faldende elevtal – og dels fordi ca. 1000 familier skal fraflytte bydelen, er det rettidig omhu at foreslå en sammenlægning af de to skoler.
Det samlede elevtal på de to skoler forventes at falde med 36%, hvilket svarer til en elevnedgang på 256 elever frem mod skoleåret 2024/2025.
Hvis man ingenting gør, vil det betyde at begge skoler – år efter år – vil være nødsaget til at nedlægge og/eller sammenlægge klasser og forflytte eller afskedige pædagogisk personale”

Ifølge forslaget skal sammenlægningen ske pr. 1. aug. 2021, dog vil elever til kommende 0. årg. der er indskrevet på H. C. Andersenskolen, starte i Forårs SFO på Abildgårdskolen d. 1. marts 2020.

En sammenlægning vil uundgåeligt give uro blandt elever, forældre og personale. Derfor er det vigtigt for bestyrelsen at understrege, at man med beslutningen om at sammenlægge skolerne også skaber mulighed for, at den nye skole har de bedste betingelser for at skabe ro og stabilitet i vores børns skolegang.

Derudover bifalder bestyrelsen Rådmand Susanne Crawley Larsens ønske om at give Abildgårdskolen en fysiks transformation, men igen skal man som politiker påtage

sig ansvaret og give opgaven den økonomi den behøver. Det er ikke nok bare at male lidt”

Hvis sammenlægningen af de to skoler skal lykkedes, vil det kræve en massiv ressourcetilførsel. Det er derfor helt afgørende, at der træffes en politisk beslutning om at fastfryse budgettet i flere år frem, indtil elevsammensætningen på skolen er sammenlignelig med de øvrige Odense skoler.

De ekstra ressourcer skal bl.a. anvendes til:

  • Et maksimalt ugentlig undervisningstimetal på 20 lektioner á 45 minutter pr. lærer, gradvist stigende i takt med at elevsammensætningen bliver normaliseret
  • 2 lærere i alle timer.
  • Et særligt fokus på fagene dansk og matematik, herunder undervisning på mindre hold
  • 1 - 2 pædagoger på alle årgange fra 0. - 9. klasse
  • 5 fuldtidsledere, heraf én socialpædagogisk leder
  • Fast tilknyttet psykolog, sundhedsplejerske og teknisk serviceleder
  • Modernisering af skolen
  • Etablering af ny legeplads, herunder flere spændende og inspirerende udendørs lege- og læringsområder
  • Opgradering af både de analoge og digitale undervisningsmaterialer/-midler.

Med de rigtige rammebetingelser er vi klar til at påtage os opgaven”

Siden udtalelserne er udarbejdet og fremsendt, har børn- og ungeudvalget besluttet at fastfryse de to skolers budgetter i en 3 årig periode. Det giver væsentlig bedre mulighed for at nå de ambitiøse mål der opstilles i Den sidste Vollsmoseplan.

Den endelige beslutning om skolesammenlægningen træffes af Byrådet d. 19. feb.

 

Jeg vil løbende holde jer orienteret

Med venlig hilsen

Allan E. Feldskou

Skoleleder